kliknutím přejdete na úvodní stranu shop.instaluj.cz

SHOP.INSTALUJ.cz

elektronický obchod se software

Hledání:

 
Instaluj.cz >> SHOP >> Nákupní řád
 
kosik košík: 0 Kč / 0.00 EUR

Nákupní řád

A. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě SHOP.INSTALUJ.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SHOP.INSTALUJ.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je doručovací nebo e-mailová (zaslání softwarové licence) adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží (vlastnictví licence) přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu SHOP.INSTALUJ.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení obchodního případu.
 7. V průběhu objednávky bude zákazník požádan o souhlas se zařazením emailové adresy do naši databáze pro zasílání novinek. Zároveň bude takto získaná emailová adresa předána společnosti Miton Media, a.s., provozovateli portálu heureka.cz za účelem vyplnění dotazníku ohledně spokojenosti s vyřízením objednávky v našem eshopu. Tento dotazník bude zaslán 10 dní po přijetí objednávky. Jeho vyplnění není povinné a provozovatel portálu Heureka.cz se zavazuje po odeslání dotazníku emailovou adresu nevratně smazat. Z databáze pro přijem informačních emailů se lze kdykoliv smazat na Této adrese, popřípadě zasláním emailu.
 8. Slevové kupóny nezle sčítat, na jeden nákup lze uplatnint pouze jeden. 

C. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu SHOP.INSTALUJ.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu popisu položek, fotek a ostatních popisů zboží, z důvodu úprav položek samotného výrobce.
 3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující má právo podle § 1829 a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů, o této skutečnosti musí být prodávající informován nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na své náklady poslat zpět ve lhůtě 14ti dnů po odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání) na adresu naší provozovny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dní zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle ust. § 1837 občanského zákoníku:
  1. nebude-li splněna některá z výše uvedených skutečností.
  2. na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  3. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  4. na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. na dodávku digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (licence elektronickou poštou - emailem),
  6. na dodávku zboží, která již byla použita a uvedena do provozu.
 2. Kupující nese náklady na vrácení zboží, jak požaduje § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku
 3. Formulář pro odstoupení od smlouvy požadovaný ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku stáhnete zde

E. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu (el. adresu) kupujícího nejpozději do 21 dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího (kupní cena je stanovena dle podané objednávky). Při převzetí zboží, obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad (el. daňový doklad ve formátu PDF) a licenční údaje.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo na změnu ceny u provedené objednávky, o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem)
 6. Prodávajicí není povinen poskytovat technickou podporu k prodávaným programům.

F. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu (elektronickou adresu), na kterou má být objednané zboží (licence) odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží (licenci) a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od jeho doručení. Zboží nesmí jevit známky užívání. Nelze vrátit software, kde došlo k porušení pečeti nebo licence byla odeslána e-mailem.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 5. Technickou podporu kupujicímu poskytuje výrobce, případně servisní středisko uvedené na stránkách výrobce.

G. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu SHOP.INSTALUJ.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Provozovatel:
PS Media s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec

IČO: 26826682
DIČ: CZ26826682
URL: http://www.psmedia.cz
Společnost je vedena u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27776.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 2.února 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 
 


© PS Media s.r.o.  -  Powered by redakce-online.cz